Algemeen

Kerkgebouw
Hervormde gemeente Meeuwen en Hagoort
Hoek 2, 4268 GN  Meeuwen
telefoon 0416 – 351669

Predikant
dhr. W. Stijf

College van ouderlingen:
dhr. H.M.C. Burghout

College van (ouderlingen)-kerkrentmeester
dhr. W.J.J. van Someren      (ouderling-kerkrentmeester)

Het college van (ouderlingen)-kerkrentmeester is o.a. belast met:
De financiële zaken aangaande traktement, pachten, onderhoud gebouwen, verzekeringen, collecten, de vrijwillige bijdragen en de jaarrekening.

De rekeningnummers van de kerkvoogdij zijn:
Rabobank Altena NL10RABO0341502537
Rekeningnummer Restauratiefonds: NL10RABO0341502537 o.v.v. Restauratiefonds

College van diakenen
dhr. B. Vos

Het rekeningnummer van de diaconie is:
Rabobank Altena NL71RABO0341503185