ANBI

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde gemeente Meeuwen- Hagoort
RSIN/Fiscaal nummer: 004138922
Website adres: www.hervormdmeeuwen.nl
E-mail: Info@hervormdmeeuwen.nl
Adres: Hoek 2
Postcode: 4268 GN
Plaats: Meeuwen

Post adres (Scriba)

Adres: Dorpsstraat 72
Postcode: 4268 GK
Plaats: Meeuwen

De Hervormde gemeente te Meeuwen en Hagoort is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven ‘een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten’.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Meeuwen en Hagoort

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 4 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. In afwijking van het bepaalde in Ordinantie 3 artikel 4, worden predikanten verkozen door de kerkenraad.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 8).

 

C. Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Hier volgen de inleidingen en uitgangspunten van het plaatselijk beleidsplan. Voor het volledige beleidsplan van de plaatselijke gemeente en van de PKN, klikt u op de link onder het kopje bijlagen.

1. Inleiding

De kerkenraad heeft een beleidsplan opgesteld om te kunnen voldoen aan de bepaling van de kerkorde in ord. 1, art. 3a. Hierin wordt het volgende gesteld: ‘De (centrale) kerkenraad stelt, na overleg met het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters en nadat de organen van bijstand en in een centrale gemeente de wijkkerkenraden over het ontwerp-beleidsplan zijn gehoord, voor vijf jaren een beleidsplan vast’.

Van wezenlijk belang is dat we ons werk voortdurend bezien in het licht van de Heilige Schrift, zoals die ons van God is gegeven. De Bijbel dient ons uiteindelijke richtsnoer te zijn. In het beleidsplan wordt aangegeven hoe het werk in de gemeente dient plaats te vinden. Bezinning op de verschillende facetten van het gemeentewerk is een goed en zinvol gebeuren. Het is onze wens dat dit beleidsplan daar een positieve bijdrage aan mag leveren. Opdat de Koning der kerk de eer zal ontvangen die Hem toekomt!

2. Plaats van de kerkelijke gemeente

Uitgangspunt

Het Woord van God is ons uitgangspunt, want daarin maakt de Heere God Zijn wil bekend aan de mens. Hierbij openbaart God in Zijn Woord dat Hij het heil ons wil schenken tot ons behoud. Dat wordt ten volle duidelijk in de komst van Jezus Christus de Heiland, Die door kruis en opstanding zondige mensen met God verzoent. De bediening van Woord en sacramenten vormen dan ook het hart van het gemeente-zijn. Hierbij weten we ons ook gebonden aan de belijdenis van onze kerk: De drie oecumenische en de drie reformatorische belijdenisgeschriften.

De gemeente is deel van het lichaam van Christus op aarde, waarvan Hij het hoofd is in de hemel.

De gemeente mag delen in het verbond van God, waarvan de Heilige Doop het teken en zegel is. Van daaruit wordt ook iedereen opgeroepen de Heere Jezus Christus te volgen in de weg van geloof en  bekering. Zo dient een ieder zijn of haar roeping en zending in gemeente en wereld  ernstig te nemen.

3. Kerkdiensten

Uitgangspunt

Het middelpunt van het gemeenteleven wordt gevormd door de erediensten, waarin God de gemeente samenroept. In de eredienst neemt de verkondiging van het Woord de belangrijkste plaats in. ‘Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods’ (Rom.10:17).

Deze verkondiging wordt bepaald door de bijbelse boodschap van zonde en genade, van schuld en vergeving. Voortdurend wordt er gepredikt dat er een weg tot God is voor zondige mensen door het bloed van Jezus Christus. Van hieruit wordt een praktisch, pastorale toespitsing gemaakt naar het hart en het leven van de gemeenteleden. Door de verkondiging van dit Woord wordt het geloof gewerkt en versterkt.

4. Pastoraat

Uitgangspunt

De kerkenraad ziet het als haar taak om geestelijke steun te verlenen aan de leden van de gemeente, daar waar het nodig is. Terwijl de prediking gericht is op de gehele gemeente, kan pastoraat gezien worden als de herderlijke zorg voor de afzonderlijke leden van het lichaam van Christus.

Pastoraat wordt ten uitvoer gebracht vanwege de bijbelse opdracht, zoals wij die o.a. verwoord vinden in 1 Petr.5:2,3: ‘Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed; noch als heerschappij voerende over het erfdeel des Heeren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde.

Het pastoraat is geen op zich zelf staand gebeuren, maar trekt door alle aspecten van het werk in de gemeente heen. Pastoraat kan plaatsvinden in prediking, catechese, diaconaat en huisbezoek.

5. Vorming en toerusting

Uitgangspunt

Vorming en toerusting moet in de eerste plaats gestalte krijgen middels de prediking in de zondagse erediensten. Daar mag de Bijbel open gaan; daar mag gebeden worden om de Geest, opdat door het geloof de juiste luisterhouding zal ontstaan.

Van daaruit is vorming en toerusting een wezenlijk onderdeel van het gemeentewerk. Het is van groot belang dat de omgang met God en Zijn Woord verdiept wordt, opdat er groei mag zijn in de persoonlijke kennis van het heil.

Daarnaast is het van belang dat de leden van de gemeente hun plaats zullen innemen in allerlei verbanden van de samenleving. We zijn immers geroepen om in onze geseculariseerde samenleving als getuige van Christus te leven.

6. Catechese en jeugdwerk

Uitgangspunt

De kinderen en jongeren van de gemeente behoren evenals de ouderen tot het verbond van God: ‘En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u’ (Gen.17:7). Daarom is het ook de opdracht van de ouders en de gemeente om de jongeren bekend te maken met het Woord van God. Vandaaruit is het noodzakelijk om leiding en bijstand te verlenen aan de jeugd in haar ontwikkeling, arbeidsleven en ontspanning.

7. Diaconaat

Inleiding:

Op grond van de Heilige Schrift en de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is onze gemeente geroepen om te zien naar gemeenteleden en andere (wereld)burgers, die in zware omstandigheden verkeren. Deze kunnen zowel geestelijk, maatschappelijk, emotioneel en/of financieel van aard zijn.

De hulp die vanuit de Diaconie – maar ook door de gehele gemeente, krachtens het ambt aller gelovigen – geboden moet en/of kan worden, is geestelijk en/of financieel van aard (zie het formulier ter bevestiging van diakenen).

De diaconie streeft de bovenstaande doelen na door het bezig zijn met persoonlijke toerusting; toerusting van anderen en het inzamelen van gelden.

8. Apostolaat.

Doelstelling

De Bijbel zien wij als leidraad in ons leven en dus ook in onze gemeente. Over zending staat het e.e.a. geschreven (o.a. Matth. 28: 19).  Om aan deze zendingsopdracht gestalte te geven, bestaat er in onze gemeente een zendingscommissie.

9. College van Kerkrentmeesters.

Uitgangspunt

Gods Woord spreekt meermalen over de materiële aspecten van het gemeenteleven. In het Oude Testament was er de zorg voor de eredienst in tabernakel, tempel en synagoge. Ook in het Nieuwe Testament vinden we de zorg voor het stoffelijke in de gemeente (Joh.6:5 e.v.  Hand.4:37  Efeze 4:11 en 12  1 Tim. 5:18).

Er is geen scheiding tussen de stoffelijke en geestelijke aspecten van het gemeenteleven. Zakelijke besluitvorming is noodzakelijk, doch dient altijd het (uiteindelijke) geestelijk doel te dienen. Een van de voornaamste onderdelen van dit doel is het zo goed waarborgen van de continuïteit van de gemeente op de lange termijn. Wij belijden in deze onze afhankelijkheid van de Heere en we mogen leven in het besef, dat we per definitie Zíjn Zaak dienen.

Bijlagen:

Beleidsplan PKN:  ‘Met Hart en Ziel: beleidsplan 2013 – 2016 voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland’.

Beleidsplan onze eigen gemeente: Beleidsplan

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

De belangrijkste gemeentelijke activiteiten van de Hervormde gemeente Meeuwen- Hagoort bestaan uit de volgende zaken:

  • Kerkdiensten op de zondag om 9.30 en 18.00 uur
  • Kerkdiensten met bid- en dankdag en feestdagen
  • Rouw- en trouwdiensten
  • Pastorale begeleiding
  • Onderwijs door middel van kringwerk en catechese
  • De jeugd voorzien van alternatieven avonden
  • Diaconale werkzaamheden voor hulpbehoevenden en ouderen
  • Beheren en onderhouden van het gebouw en kerkhof

Ter illustratie of verdere uitleg van enkele van de activiteiten in onze gemeente verwijzen wij naar onze website

www.hervormdmeeuwen.nl

 

G. Begroting

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de link begrotingen CvK in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

I. Diaconie

Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde gemeente Meeuwen- Hagoort
RSIN/Fiscaal nummer: 803644140
Website adres: www.hervormdmeeuwen.nl
E-mail: Info@hervormdmeeuwen.nl
Adres: Hoek 2
Postcode: 4268 GN
Plaats: Meeuwen

Post adres (Scriba)

Adres: Dorpsstraat 72
Postcode: 4268 GK
Plaats: Meeuwen

Doelstelling

Ondersteuning hulpbehoevende gemeenteleden en niet gemeenteleden op plaatselijk niveau, ouderen, zieken, gehandicapten. Hulpbehoevende personen in Nederland. Hulp Oost Europa. Ondersteuning van vervolgde Christenen wereldwijd en ondersteuning van Joden en Israël.

Beloningsbeleid

Leden van het college van Diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Samenstelling bestuur

Het college van Diakenen bestaat uit vrijwilligers uit de Hervormde gemeente Aalburg. Het college bestaat uit de volgende functies:

voorzitter

penningmeester

Financieel overzicht Diaconie

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook vermogen in de vorm van landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van de landelijke diaconale werk van de kerk.